இந்த Publication Issue உங்கள் மொழியில் இல்லை, இதில் பார்க்கவும்: Português (pt), Español (es), Français (fr), English (en),
அல்லது Google Translate பயன்படுத்த:  

This explains how to use the heat of the sun to sterilise seed beds as a cheap and simple method of sterilising soil. Sterile soil is best when planting a seed bed because there is less chance of disease.

This was originally published in the United Kingdom in 2004. This edition was published in the United Kingdom in 2019 by MissionAssist.


குறிச்சொற்கள்

Seed Germination Drying Techniques Downloads