இந்த Publication Issue உங்கள் மொழியில் இல்லை, இதில் பார்க்கவும்: Français (fr), Português (pt), English (en),
அல்லது Google Translate பயன்படுத்த:  

This book gives a brief introduction to the diversity of insects that inhabit our shared planet, describes the vital part they play in a variety of ecosystems and examines their importance as a source of protein for humans and animals.

Part of a series of books about insects:
The Complex World of Insects
Controlling Insect Pests by Natural Means
Edible Insects
Bugs and Beans for Breakfast?
Crickets — the New Cattle?
Black Soldier Flies and How to Farm Them

Adapted from Footsteps 115 the literacy publication of Tearfund with kind permission and with special thanks to Jeremy Williams, the author of the original article.
Illustrations by MissionAssist
This edition published in the United Kingdom in 2023 by MissionAssist
Copyright © 2023 MissionAssist

 


குறிச்சொற்கள்

Beneficial Insects