இந்த Link உங்கள் மொழியில் இல்லை, இதில் பார்க்கவும்: English (en), Français (fr), Español (es),
அல்லது Google Translate பயன்படுத்த:  

www.feedipedia.org/content/fao-r...ool-dairy-cows

The FAO Ration Formulation Tool for dairy cows calculates least-cost rations for dairy cows using locally available resources. It has been specifically designed for techinicians looking for a simple and easy to use formulation tool. Meeting the nutrient requirements of dairy animals using a balanced diet is vital for enhancing animal production, health and welfare, and farm profitability. It is also helpful for reducing adverse effects of livestock rearing to the environment.