இந்த Book உங்கள் மொழியில் இல்லை, இதில் பார்க்கவும்: Español (es),
அல்லது Google Translate பயன்படுத்த:  

This book may no longer be available in print.

A pesar del creciente interés y necesidad, existe una plétora de conocimientos y prácticas sobre cómo diseñar, monitorear y evaluar procesos de desarrollo de manera participativa. En general, las evaluaciones formales de los proyectos de desarrollo san se han centrado casi exclusivamente en la medición de resultados sin la participación de sus beneficiarios.

La sistematización es un proceso continuo de reflexión participativa sobre los procesos y resultados de un proyecto, y es realizada por los facilitadores y participantes del proyecto. Este análisis sistemático genera lecciones que a su vez retroalimentan al proyecto para lograr su mejora. Es un proceso que fortalece la capacidad organizativa y de aprendizaje de las ONG y las OP, que promueve el desarrollo más efectivo de los proyectos y que facilita el intercambio de información con otras organizaciones.

Publication Details

  • Published: 1996
  • Publisher: Instituto Internacional de Reconstruccion Rural
  • ISBN-10: 9978041990
  • Dewey Decimal: 338.109
  • ECHO Library: 338.109 SEL SPANISH

குறிச்சொற்கள்

Spanish Language