இந்த Link உங்கள் மொழியில் இல்லை, இதில் பார்க்கவும்: English (en),
அல்லது Google Translate பயன்படுத்த:  

agrilinks.org/sites/default/fi..._updFeb2016-1.pdf

The resource has been put together to help livelihoods advisers and other interested development professionals critically think through the issues highlighted above. Our aim is to engage readers unfamiliar with the subject and to refresh and update knowledge on food safety for others. We hope the material will provide ‘non-food safety experts’ with a good understanding of foodborne disease within the broader context of ‘development’ discussions. It is assumed that readers already have a solid grasp of international development contexts, and current development discourse.

By reading this resource we hope that development professionals will become more confident in asking further questions or proposing and developing innovative and relevant approaches that consider the implications of foodborne disease in a changing global context.

The key debates, evidence, and messages outlined in this resource should provide ‘food for thought’ for future programme design or policy advice. At the very least, it is hoped that the evidence, messages and questions presented will stimulate thinking about narratives, and the assumptions we often hold about foodborne disease and food safety.


Collections