இந்த Event உங்கள் மொழியில் இல்லை, இதில் பார்க்கவும்: English (en),
அல்லது Google Translate பயன்படுத்த:  
ஜூன் 24, 2024 08:30 - ஜூன் 29, 2024 16:30
ECHO Asia Small Farm Resource Center Chiang Mai, Thailand, Thailand
Presented By: ECHO Asia Impact Center

Event Contact:

ECHO Asia Hospitality (echoasia@echonet.org)


This 1-week course is designed for development workers, missionaries, and volunteers looking to engage their communities with low-cost, high-impact agricultural ideas and techniques. Participants will be introduced to various agricultural practices and technologies through classroom time and hands-on activities on the farm, learning to 'use what you have to make what you need.'

This course is considered an 'introductory survey course' and will present a broad overview of many options suited to smallholder agricultural contexts in Asia. 

ECHO Asia Tropical Agriculture & Development Course Schedule_Nov_2022


குறிச்சொற்கள்

Asia

பகுதிகள்

Asia