இந்த Link உங்கள் மொழியில் இல்லை, இதில் பார்க்கவும்: English (en),
அல்லது Google Translate பயன்படுத்த:  

www.accessagriculture.org/rearing-cr...od-and-feed

Access Agriculture Training Video

People who traditionally eat insects, such as grasshoppers, termites, white ants or crickets catch them in the wild when they are in season. In some places there are now fewer edible insects because the environment has been damaged. Rearing insects on your farm can provide proteins throughout the year. Edible insects require less feed than chickens, sheep and pigs, and are highly nutritious for humans and animals.

Available Languages: 

EnglishFrench