இந்த Event உங்கள் மொழியில் இல்லை, இதில் பார்க்கவும்: English (en),
அல்லது Google Translate பயன்படுத்த:  
ஏப்ரல் 09, 2024 13:00 - ஏப்ரல் 12, 2024 12:00
ECHO Global Farm, United States
Presented By: ECHO North America
Registration CLOSED
Register Before:

ஏப்ரல் 05, 2024 23:59


Event Contact:

ECHO North America Regional Impact Center (study@echonet.org)

Phone: 2395433246


Syntropic Agroforestry IllustrationIntroduction to Syntropic Agriculture

This is an interactive 4-day agroforestry training session.  Learn how to cultivate abundant food and timber in a system that mimics a natural forest.  Syntropic farming is a method inspired by Ernst Götsch.

This course will cover the principles and practices needed for a beginner to plant his/her own agroforest.  Basic design and management skills will also be taught.  An attendee can expect to return home with enough knowledge to produce a couple of rows of trees, so they start learning more through firsthand experience.

About your Instructors

Roger Gietzen is a father, medical doctor, and humanitarian worker interested in holistic health and regenerative agriculture. After coming to Haiti to serve the poorest, he created the nonprofit Global Freedom Project. Since 2016, he has been working on an educational program to help spread the wisdom of syntropic farming to the family farmers of Haiti. 

Mauro Rosito is a father, humanitarian worker, and farmer with years of firsthand experience in syntropic agriculture. He has operated a sustainable market garden business on his family farm in Southern Brazil. Shortly after he met Roger, he decided to join the team in Haiti and bring his expertise “to the table” to help create this educational program. He has a particular interest in cacao farming.


பகுதிகள்

North America