இந்த Publication Issue உங்கள் மொழியில் இல்லை, இதில் பார்க்கவும்: Español (es), Português (pt), Français (fr), English (en),
அல்லது Google Translate பயன்படுத்த:  

An interesting booklet on how to care for your cattle, including hints on milking, breeding and the care of your calves.

This uses material from the Amazon Center of Peruvian Autonomous Languages - "Hugo Pesce" - Yarinacocha, Pucallpa, Peru, first published in June 1980 and used with kind permission. This edition was published in the United Kingdom in 2019 by MissionAssist.