இந்த Event உங்கள் மொழியில் இல்லை, இதில் பார்க்கவும்: English (en),
அல்லது Google Translate பயன்படுத்த:  
அக்டோபர் 16, 2023 15:00 - அக்டோபர் 20, 2023 20:00
Holiday Garden Hotel and Resort and The ECHO Asia Impact Center Farm and Seed Bank, Thailand
Presented By: ECHO Asia
Register Here
Register Before:

அக்டோபர் 15, 2023 23:59


Event Contact:

Andrew Smith (asmith@echonet.org)


How can we help small scale farming initiatives thrive in Asia? We can provide low-cost, innovative options that allow people to grow both their crops and their knowledge, expand their operations, and thrive!

Join us October 17-20 for 4-days of networking and opportunities to share ideas, technologies appropriate for small scale farmers, and lots of practical demonstrations at the ECHO Asia Seed Bank & Small Farm Resource Center!

In addition to morning plenary speakers, we will conduct afternoon workshops at the ECHO Small Farm Resource Centrer, an evening poster session, a seed exchange, and a 1-day site visit to an area best practice site!


பகுதிகள்

Asia