இந்த Link உங்கள் மொழியில் இல்லை, இதில் பார்க்கவும்: English (en),
அல்லது Google Translate பயன்படுத்த:  

powo.science.kew.org/taxon/urn:ls...ames:320783-2

Cocoa tree is the source of one of the world's most delicious and familiar products... chocolate.

The edible properties of Theobroma cacao were discovered over 2,000 years ago by the local people of Central America living deep in the tropical rainforests. In the year 2008-2009 world cocoa production was 3,515,000 tonnes. This is equivalent to the weight of a line of double-decker buses stretching more than three times the length of Britain!


குறிச்சொற்கள்

Theobroma cacao

Collections