இந்த Link உங்கள் மொழியில் இல்லை, இதில் பார்க்கவும்: English (en),
அல்லது Google Translate பயன்படுத்த:  

http://edn.link/caperception

Abstract, International Journal Of Horticulture, Agriculture And Food Science,  Oct, 2017

A survey was undertaken in three districts of Zambia namely; Monze, Mpongwe and Chipata which are hosting the Agriculture Productivity Programme for Southern Africa (APPSA) Sub-project titled “Developing Conservation Agriculture (CA) in Maize-Legume Systems for Smallholder Farmers in Zambia, Malawi and Mozambique”. The overall objective of this study was to get farmer perceptions of CA practices in the study districts for key information and research gaps that will contribute towards the development of CA based research agenda. The study employed both qualitative and quantitative methods to collect data from the respondents. Data generated was subjected to analysis using Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Results revealed that the major hindrances to the application of CA practices lay in biophysical, technological, land, institutional and agro-climatic constraints. Generally, farmers reported weeds as a major biophysical constraint to the implementation of CA technologies with Monze standing at 81.6% of the respondents followed by Mpongwe 58.1% and Chipata 52.1% respectively. This study recommends strengthening social networks of the community in order for them to have access to CA technologies information. Enhancing institutional linkages between Research, Extension and Meteorology departments is critical for dissemination of weather information which would aid in decision-making as to when farm operations would be carried out for improved agriculture productivity and production in the APPSA Project areas of Monze, Mpongwe and Chipata districts.


குறிச்சொற்கள்

Conservation Agric... Zambia