இந்த Publication Issue உங்கள் மொழியில் இல்லை, இதில் பார்க்கவும்: English (en),
அல்லது Google Translate பயன்படுத்த:  

Edible Portion: Fruit, Seeds, Kernel

A large evergreen tree. It grows up to 20 m tall. The trunk is smooth and pale grey. The inner bark is orange-brown. The crown is dense, round and compact. Trees are separately male and female. Where bisexual flowers occur these normally do not set fruit unless cross pollinated. The flowers are small and greenish. They are in crowded, long stemmed clusters. The fruit is medium sized with green skin and white or yellow pulp. They are 3 cm across. The skin is tough. There is one seed inside.Fruit hang in clusters near the end of branches and look like grapes. There are several named cultivated varieties.

 


Collections