இந்த Link உங்கள் மொழியில் இல்லை, இதில் பார்க்கவும்: English (en),
அல்லது Google Translate பயன்படுத்த:  

pacificbiochar.com/biochar-appli...te-calculator/

Biochar has been found naturally occurring in soils around the world as a long-term stable component of soil organic matter. Using the most common testing method for measuring organic matter, loss on ignition, biochar is impossible to differentiate from other forms of organic matter. Furthermore, because biochar does not easily move through the soil profile, generally remaining where it is applied / incorporated, we have found it most useful to discuss biochar applications in terms of the percent organic matter (% OM) equivalent applied in the volume of treated soil. To simplify these calculations we developed a worksheet called the “Biochar Application Rate Calculator_% OM”. This tool allows users to calculate how much biochar is needed to achieve the desired increase in % OM for a specific project, including options for both broadcast and in-row applications. 

--- Pacific Biochar