இந்த Publication Issue உங்கள் மொழியில் இல்லை, இதில் பார்க்கவும்: English (en),
அல்லது Google Translate பயன்படுத்த:  

Edible Portion: Fruit, Herb, Fruit Skin, Spice, Flowers

An evergreen tree up to 8-10 m high. It spreads to 4 m across. The stem is short, stout and spiny. It has a dense, rounded crown. The leaves are dark green, sword shaped and tapering towards the tip. They are 5-15 cm long. The leaves have a sweet smell when crushed. The leaf stalks have narrow wings and the stalk is jointed to the blade. The flowers are white and have a scent. The flowers have 5 petals and occur either singly or in clusters. The fruit often remain green colour and don't turn orange when ripened below 600 m altitude in the tropics. The fruit are about 9 cm across. They have 10-14 segments.


Collections