Sifuba sengati sifo lesesivamile futsi lesitsatselwanako lesibangwa ligciwane lelivame kuhlala emaphashini. Lesitfombe lesi siveta imininigwane ngalesifo siphindze sivete umlayeto lobalulekile: Sifo sesifuba sengati siyagwemeka futsi siyelapheka. Lesitfombe siphindze sivete tindlela tekugwema kanye nekuvikela labadvutane nawe ekutfoleni lesifo sesifuba sengati. Sonkhe ke asititsatseni letindlela lesetivetiwe kute sehlise lizinga lekwandza kweligciwane lesifuba sengati.

Collections