کمپوست را می توان به بهبود کیفیت خاک استفاده کرد. شما می توانید مواد گیاهی، کود حیوانی و بقا یای آشپزخانه را برای ایجاد کمپوست استفاده کنید. کمپوست مواد مغذی و مواد ارگانیک را به خاک اضافه میکند. این طرح روند ایجاد و ذخیره سازی کمپوست را توضیح می دهد.