Evitiyu elaa enaleeliha wiiwanana ori variyari wa elapaha (nari TB), mwasitchu onamukhulumula mwakiho ya (nari HIV), ni mwakiho’anhu ya nmwilinii. Omurava TB muniha nhu murino HIV wokhala muhiyaniha osuwanheya ni ephiro yoowura muretche wa elapaha. Okhalano elapaha ni HIV vamoha okatchamiha osuwela, ophara ni ephiro ya owura muretche ya iretcha iyo. ennakhala yokweleyacha olapa vatokwene vamoha ni meetiku’meetiku’anhu nari namuteko ya ekumi wawi aafe ephiro ya owura muretche wa TB ni HIV. Anamuteko ya ekumi ari onikuru na ekumi wawi yokhavihereni nmakhalelo sintoko yawo. Vaya anatchuna wokhaviherani otchariha ephiro ya owura muretche’anhu navetho ewooneni nvirelaka makatchamiho’anhu nave mukhalaka openuwa.

Collections