នេះ Article មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

Ingredients:

Amount

(1, .50  , 8)

Unit

(cup, Tbsp, g, ml)

Item

(egg, chaya leaves, sugar)

Preparation

(crushed, diced, whole)

1

cup seeds  

½

cup boiling water  

2

medium tomatoes  

4

  red onions sliced

½

piece ginger chopped

1

tsp chili powder  

1

tsp turmeric powder  

 

  rumpe and curry leaves  

1

tbsp oil or margarine  

 

     

 

   

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

 

   

Recipe Instructions:

  1.  Soak and boil the seeds, dehull
  2. Heat 1 Tbsp oil and sauté curry leaves
  3. Add processed seed and sauté for a few minutes
  4. Add chili powder, salt, turmeric and ½ cup boiling water
  5. Simmer for 5 minutes and take off the fire.

 


ស្លាក

Winged Bean