Kreyòl Ayisyen (ht) | Chanje Lang (Change Language)

Ou kapab sèvi ak konpòs pou fè tè ou bay pi bon rannman. Ou kapab sèvi ak moso fèy, watè bèt ak rès manje ki soti nan kizin pou kreye konpòs. Konpòs ajoute bon jan nitriman ak matyè òganik nan tè a. Videyo sa ap esplike ki jan pou kreye ak ki jan pou konsève konpòs la.