ጤፍ በ ኢ ት ዮ ጵ ያ ከ ሚመር ቱ ሰ ብ ሎቸ ዋ ና ወ ይ ን ም ግ ን ባ ር ቀ ደ ም ሲ ሆ ን ከ ዚ ህ ቀ ደ ም በ ነ በ ረ ዉ ል ማዳ ዊ አ ሰ ራ ር ከ ፍ ተ ኛ የ ዘ ር መጠን የ ሚወ ስ ድ ና ዉጢቱ ም በ ጣም ዚ ቅ ተ ኛ እ ን ደ ነ በ ር ይ ታ ወ ቃ ል ፡ ፡ ይ ህ የ ቪ ዲ ዮ ምስ ል የ ሚያ ሳ የ ዉም ፍ ጤፍን በ ማዛ መት ዘ ዴ ስ ን ጠቀ ም ከ ፍ ት ኛ ዘ ር እ ን ደ ምን ቀ ን ስ ና ምር ት እ ን ደ ምን ጨምር ነ ዉ፡ ፡