Thành viên cơ bản

  • Truy cập đầy đủ mọi nguồn tài liệu
  • Đăng kí sự kiện
  • Kết nối giữa các thành viên

US$0

một năm

Thành viên cao cấp

  • Tất cả các lợi ích căn bản
  • 5 gói giống thử nghiệm
  • Trung tâm việc làm

US$25

một năm

Thành viên cơ bản (Basic) -- miễn phí có quyền truy cập lựa chọn nội dung trực tuyến và tài liệu phát triển ECHO bằng thư điện tử e-mail. Thành viên cơ bản không đủ điều kiện để nhận các gói hạt giống thử nghiệm.

Thành viên cao cấp (Individual Premium) -- $25 mỗi năm gồm có quyền truy cập các trung tâm việc làm, và có 5 gói giống thử nghiệm miến phí mỗi năm.

Nhân viên phát triển tích cực​ (Active Development Worker) -- iễn phí đầy đủ đặc quyền thành viên cho nhân viên phát triển có đủ điều kiện. Gồm có tới 10 gói giống thử nghiệm miễn phí mỗi năm. Yêu cầu kiểu thành viên này sẽ được gửi đến ECHO để xem xét và phê duyệt. Các ứng viên phải đang làm việc ngoài nước Mỹ