เรียง: ความเกี่ยวข้อง | ใหม่ล่าสุดก่อน | เก่าที่สุดก่อน


17 รายการที่พบ (กำลังแสดง 1 - 10)
 1. Seeds naturally have a place in almost any endeavor having to do with agricultural development. Seeds of most food plants are small and, as such, are more easily transported and can be shipped longer distances than vegetative cuttings. For the farmer, seeds represent the promise of a continued...
   
 2. ทรัพยากรหลัก
  ดวยสถานทีและอุปกรณทีเหมาะสมทีจำเปนในการจัดเกบเมลดพันธุในระยะยาว โดยการรักษาความเยนและมีความชืนตำไวตลอดเวลา จึงเปนไปไดมากทีจะเกบเมลดพันธุทีมีอายุการเกบยาวไดเปนเวลาหลายปีในเขตรอน (Harrington, 1972) แตนาเสียดายทีการใชงานและการบำรุงรักษาสถานทีและอุปกรณทีเหมาะสมอาจตองมีคาใชจายทีสูงและ ตัวอย...  
 3. ทรัพยากรหลัก 15-02-2019 This article is from ECHO Asia Note #37 :บทความนีมาจาก วารสาร เอคโค เอเชีย โนต ฉบับที 37 คำนำ การเกบรักษาเมลดพันธุในพืนทีเขตรอนชืนและกึงรอนชืนเปนเรืองทียากอยูพอสมควร หากไมมีอุปกรณทีออกแบบเพือใหเมลดพันธุอยูในสภาพทีแหงและเยน กจะทำใหคุณภาพของเมลดพันธุเสือมไปอยางรวดเรว อุณหภูมิสูงและความชืนในชวงระหว...  
 4. คํานํา ในฐานะองคกรทีตังใจเสริมสรางบุคลากร ใหมีความรูและทักษะดานการเกษตรบอยครังทีเดียวทีเราตองกลับมาเริมตน กันทีเมลดพันธุเราตางตระหนักดีถึง คุณคาและความสำคัญของการเกบรักษา เมลดพันธุผสมเปิด (Open-Pollinated Seeds) การใหความรูถึงประโยชนของ พืชทีเติบโตไดดีในทองถินแตมักจะถูก มองขามไป และการวิจัยด...  
 5. This article is from ECHO Asia Note #3 Rugged northeastern Myanmar is home to the Lahu, Shan, Akha, Palaung and various other ethnic groups. With few paved roads and only a small percentage of the Shan State's population connected to the electrical grid, infrastructure serving the locals is still...  
 6. This article is from ECHO Asia Note #3 Crotalaria juncea, or sunn hemp, is a member of the pea family (Fabaceae) grown in many countries as a green manure or forage crop. Originating in South Asia, but with a common cultivar developed in Hawaii, it is a fastgrowing, drought-tolerant and...  
 7.  
 8. 15-02-2019 This article is from ECHO Asia Note # 37.บทความนี มาจาก สารเอคโค ฉบับที 37 คํานํา หนึงในโจทยของการทำเกษตรแบบยังยืนคือการมีแหลงวัตถุดิบอินทรีย (ทีมีองคประกอบหลักคือคารบอน) ทีเพียงพอราคาถูก และสามารถใชไดในพืนทีเกษตรทีผลิตอาหารเพือบริโภคและเปนอาหารสัตว การจัดการการใชประโยชนสูงสุดจากปุยหมัก, ปุยคอก,...  
 9. 15-06-2015 “ปีนีนาในเขือนปาสักฯแหงจนเหนซากของวัด ตนไม สิงปลูกสราง มันเหนหมด นามันแหง วิกฤติจริงๆ แตถาเกิดวาอีกสักครึงเดือนฝนไมตก เราจะวิกฤติหนักกวานีอีก เพราะนาดิบไมมี ทาประปาไมได ทานาดืมไมได นาเปนสิงสาคัญ ทังนากิน นาใช เอามาบริโภค เรารณรงค 9 วันเรืองเดียวคือเรืองนา เพราะบางทีไมมีนาอาบ ไมมีนาหุงตมกันเลย...  
 10. This article is from ECHO Asia Note #2 With regard to SRI, the previously mentioned "SRI Homepage/System of Rice Intensification", a joint collaboration of Association Tefy Saina and CIIFAD, offers a wealth of SRI-related material, particularly on its "SRI Practical and AV Material" page . The...