เรียง: ความเกี่ยวข้อง | ใหม่ล่าสุดก่อน | เก่าที่สุดก่อน


15 รายการที่พบ (กำลังแสดง 1 - 10)
 1.  
 2. ศูนยเอคโคเอเชียอิมแพคมุงทีจะขยายบริการตาง ๆ ของเอคโคเพือชวยเหลือผูยากไรในเอเชียใหมีประสิทธิผลยิงขึน โดยเฉพาะอยางยิงในดานการเกษตร ศูนยเอคโคเอเชียอิมแพคทำหนาทีเบืองตนในการสนับสนุนดานเทคนิคกับองคกรทีกำลังทำงานชวยเหลือองคกรและพักพัฒนาทีทำงานดานการพัฒนาชุมชนใหสามารถปฏิบัติหนาทีไดสัมฤทธิผลมากยิงขึน To...  
 3. This article is from ECHO Asia Note #2 With regard to SRI, the previously mentioned "SRI Homepage/System of Rice Intensification", a joint collaboration of Association Tefy Saina and CIIFAD, offers a wealth of SRI-related material, particularly on its "SRI Practical and AV Material" page . The...  
 4. 01-07-2009 In a 2001 ECHO Development Notes article, “SRI, the System of Rice Intensification: Less can be more,” ECHO first reported on SRI’s radical rice production steps including: Transplanting rice seedlings when the first two leaves have emerged, usually sometime between 8-15 days old. Transplanting...  
 5. ECHOcommunity.org เปนชุมชนออนไลนของสมาชิกภาพซึงจัดทำขึนเพือสมาชิกจะสามารถเขาถึงทรัพยากรตาง ๆ ของเอคโคไดเกือบทังหมด โดยเปิดใหมีชองทางการสือสารตาง ๆ เพือชวยบุคลากรทีทำงานดานการพัฒนาใหสามารถติดตอซึงกันและกันไดอีกดวย
   
 6. This article is from ECHO Asia Note # 37. คํานํา หนึ งในโจทย ของการทาํ เกษตรแบบยั งยนื คอืการมแีหลง วตั ถดุ บิ อนิ ทรยี (ทีม อีงคประกอบหลกั คอืคารบอน) ที เพยีงพอ ราคาถูก และสามารถ ใช ไดในพืน ที เกษตรทีผ ลติ อาหารเพือ บรโิภคและเป นอาหารสัตว การ จัดการการใช ประโยชนสูงสุดจากปุ ยหมัก, ปุ ยคอก,...  
 7. 14-06-2014 ขณะนันเปนบายวันหนึงในปีค.ศ. 2002 เมือขาพเจาไดอานบทความเกียวกับการปลูกขาวแบบ SRI หรือขาวประณีต เปนครังแรก ในฐานะทีเปนเจาหนาทีภาคสนามอยูทีสานักงานพัฒนาเกษตรอาเภอ (District Agriculture Development Office หรือ DADO) ขาพเจาจึงไดเริมทาการสงเสริมการปลูกขาวแบบ SRI ในปีถัดมา ทีอาเภอ Morang ประเทศ Nepal...  
 8. 15-08-2017 This article is from ECHO Asia Note # 32. แนวคิดสาคัญ: มันฝรังสามารถใหผลผลิตเปนโปรตีนปริมาณสูง รวมถึงสารอาหารทีจาเปนอืนๆดวย มันฝรังเติบโตยากในเขตรอนทีมีสภาพอากาศทีรอน มีมันฝรังสายพันธุใหมทีปลูกไดในเขตรอน ยังมีความตองการดานเทคนิคการขยายพันธุทีใชตนทุนตาและมีประสิทธิภาพเพือการผลิตตนพันธุ...  
 9. 01-01-2010 Does rice straw have any value? Looking at the practices of most farmers, it seems not! The burning of rice straw is a common sight during the harvest period in many parts of Asia. Yet a number of farmers think otherwise. One of them is Isidro Prado from Alba in the municipality of Tago, Surigao...  
 10. This article is from ECHO Asia Note #4 Working together with Thai Care, the children's ministry of the Rain Tree Foundation, Meribah Ram Pump is engaged in various community development projects in northern Thailand. A major focus is to make simple, sustainable technology, such as ram pumps and...