အခြေခံအဖွဲ့ဝင်

  • အရင်းအမြစ်အခွင့်အလမ်းအပြည့်အဝ
  • အစီအစဉ် စာရင်းသွင်းခြင်း
  • အဖွဲ့ဝင်ဆက်သွယ်ရေး

US$0

တစ်နှစ်လျှင်

တစ်ဉီးချင်းပေးသွင်းငွေ (ပရီမီယံ)

  • အခြေခံအကျိုးခံစားခွင့်အားလုံး 
  • စမ်းသပ်မျိုးစေ့အထုပ် 5 ထုပ်
  • အလုပ်လုပ်သောဌာန

US$25

တစ်နှစ်လျှင်

အခြေခံ (Basic) -- အွန်လိုင်းအကြောင်းအရာအချက်အလက်များနှင့် ECHO ဖွံ့ဖြိုးရေးမှတ်တမ်းများကိုအီးမေးလ်ဖြင့် ရနိုင်သောအခွင့်အလမ်းရှိသည့်အခမဲ့အဖွဲ့ဝင်။ အခြခံအဖွဲ့ဝင်များတို့တွင် စမ်းသပ်မျိုးစေ့အထုပ်များကိုရယူခွင့်မရှိပါ။

တစ်ဉီးချင်းပေးသွင်းငွေ(ပရီမီယံ) (Individual Premium) -- တစ်နှစ်လျှင် $၂၅၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုစင်တာသို့အခွင့်အလမ်းနှင့် နှစ်စဉ်အခမဲ့စမ်းသပ်မျိုးစေ့ထုပ်၅ထုပ်အပါအဝင်။

လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်သား (Active Development Worker) -- အရည်အချင်းပြည့်မှီသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်သားများအတွက် အခမဲ့ အခွင့် အရေးအပြည့်ရှိပါသည်။  တစ်နှစ်လျှင်စမ်းသပ်မျိုးစေ့ ၁၀ထုပ်အထိ အပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအဖွဲ့ဝင်အမျိုး အစား အတွက်တောင်းခံခြင်းကို ပြန်လည်ဆန်းစစ် ရန်နှင့်အတည်ပြုရန် ECHO သို့ပို့ပါမည်။ လျှောက်လွှာတင်သူများ သည် အမေရိကန်နိုင်ငံပြင်ပတွင် အလုပ်လုပ်ရမည် ဖြစ်သည်။