នេះ Plant មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Español (es), English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

Ficus virens Ait. var. sublanceolta (Miq.) Corn.
Moraceae

ផ្នែកផ្សេងៗCollections

ឈ្មោះទូទៅ

  • English
    • Red Shoot Fig
  • Thai
    • ผักเฮือด