នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

This book discusses roses, rose culture and the various varieties of roses. 

Publication Details

  • Published: 1998
  • Publisher: National Home Gardening Club
  • ISBN-10: 1581590059
  • ISBN-13: 1581590059
  • Dewey Decimal: 635.933
  • ECHO Library: 635.933 PET

Purchase