នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

A good book full of information about testing the quality of a soil by studying the plants associated with it.

Publication Details

  • Published: 2014
  • ISBN-10: 0960077243
  • ISBN-13: 978-0960077243

ស្លាក

Soil Testing

Purchase