សមាជិកជាមូលដ្ឋាន

  • ការទទួលបានធនធានពេញលេញ
  • ការចុះឈ្មោះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍
  • ការទំនាក់ទំនងជាមួយសមាជិក

US$0

ក្នុងមួយឆ្នាំ

ប្រាក់ចំណាយជាលក្ខណះបុគ្គល

  • អ្នកទទួលផលកំរៃជាមូលដ្ឋានគ្រឹះទាំងស្រុង
  • ប្រាំ កញ្ចប់គ្រាប់ពូជសំរាប់ការពិសោធន៍សាកល្បងចំនួន
  • មជ្ឍមណ្ឌលអាជីព

US$25

ក្នុងមួយឆ្នាំ

ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ (Basic) -- សមាជិកភាពឥតគិតថ្លៃដែលទទួលបានការជ្រើសរើសមាតិការតាមអនឡាញ ហើយនិងកំណត់ត្រាការអភិវឌ្ឍន៍របស់អេកូ តាមរយះអ៊ីម៉ែល។ សមាជិកជាមូលដ្ឋាននឹងមិនទទួលបានសិទ្ធិទទួលបានកញ្ចប់គ្រាប់ពូជសំរាប់ពិសោធន៍សាកល្បងឡើយ។

ប្រាក់ចំណាយជាលក្ខណះបុគ្គល (Individual Premium) --២៥ដុល្លាមួយឆ្នាំ រាប់បញ្ចូលទាំងការទទួលបាន​ការចូលទៅក្នងមជ្ឍមណ្ឌលអាជីព ហើយកញ្ចប់គ្រាប់ពូជចំនួន៥សំរាប់ការពិសោធន៍សាកល្បងដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងមួយឆ្នាំៗ។

អ្នកធ្វើការផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ដ៏សកម្ម (Active Development Worker) -- មិនគិតថ្លៃពីសិទ្ធិទទួលបានសមាជិកភាពពេញលេញ សំរាប់អ្នកធ្វើការផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានគុណសម្បត្តិ។ បូករួមរហូតដល់ទៅ១០កញ្ចប់នៃគ្រាប់ពូជសំរាប់ការពិសោធន៍សាកល្បងដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងមួយឆ្នាំៗ។ ការស្នើរសុំប្រភេទនៃសមាជិកភាពនេះ នឹងត្រូវបានផ្ញើរទៅអេកូសំរាប់ការពិនិត្យឡើងវិញនិងការអនុមត្តិ។ អ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវតែជាអ្នកធ្វើការក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក។