សូមចុះហត្ថលេខាចូល ដើម្បីធ្វើការបន្តរ

ប្រសិនបើអ្នកជាសមាជិករួចរាល់ហើយរបស់ សហគមន៍អេកូចុចអក់ ECHOcommunity.org សូមធ្វើការចុះហត្ថលេខាចូល ដើម្បីទទួលបានចូលទៅក្នុងធនធាននេះ។

តើអ្នកជាភ្ញៀវជាលើកទីមួយឬ?

សូមធ្វើការបង្កើតគណនេយ្យរបស់អ្នកសិន

ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវការគណនេយ្យនេះ?

ការចុះឈ្មោះចូលរួមក្នុងព្រឹតិការណ៍: គណនេយ្យរបស់អ្នកផ្តល់អោយនូវព័ត៌មានចាំបាច់សំរាប់សន្និបាទរបស់អ្នកឬការចុះឈ្មោះ​ចូលរៀន ហើយនិងអនុញ្ញាតិ្តអោយអ្នករៀបចំកាលវិភាគរបស់អ្នក ការកក់ទុក និងវិញ្ញាបណប័ត្រ។

ការទទួលបានអត្ថបទនិងព័ត៌មាន: បណ្តាញអង្គការអេកូមានសមាជិកដែលធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មាន។ ធនធានដែលបានផ្តល់អោយនៅទីនេះគឺកាន់តែមានតំលៃតាមរយះការចូលរួមចំណែកហើយនិងការតភ្ជាប់មនុស្សដូចជារូបអ្នក។ ដោយការបង្កើតហើយនិងការរក្សានូវរឿងរ៉ាវឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងសហគមន៍អេកូ EHCOcommunity.org អ្នកនឹងជួយអោយការធ្វើអន្តរាគមន៍អាចធ្វើទៅបានតាមរយះបណ្តាញក៏ដូចជាការរក្សានូវស្តង់ដានៃភាពឥតខ្ចោះខ្ពស់ដែលអង្គការ​អេកូត្រូវបានទទួលស្គាល់តាមរយះនេះឯង។

ការធានាសន្តិសុខសំរាប់ព័ត៌មានរបស់អ្នកគឺមានសារះសំខាន់ណាស់ចំពោះអង្គការអេកូ។ សមាជិកមានលទ្ធភាពអាចកំណត់នូវការទទួលបានការចូលទៅក្នុងព័ត៌មានលំអិតផ្ទាល់ខ្លួន។សូមមើលក្នុង